SABAR, s.r.o.
Súvisiace odkazy

Zhodnocovanie odpadov

V zmysle § 97 odst. 17 zákona NR SR č.79/2015 Z.z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov má naša spoločnosť v prevádzke zariadenie na zhodnocovanie odpadov ako aj povolenie na zhodnocovanie odpadov pri sanácii závalového pásma. V súlade s vyhláškou MŽP č. 284/2001 Z.z. ide o následujúce druhy odpadov:
 

01 01 01 - odpad z ťažby rudných nerastov
01 01 02 - odpad z ťažby nerudných nerastov
01 03 06 - hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05
01 04 13
 
- odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako
  uvedené v 01 04 07
   
17 01 01 - betón
17 01 02 - tehly
17 01 03 - obkladačky, dlaždice a keramika
17 01 07
 
- zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a
  keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
   
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 03
17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry
17 03 02 - bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 09 04
 
- zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
  uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
   
© 2008 - 2019 SABAR, s.r.o.