SABAR, s.r.o.
Súvisiace odkazy

Skládka inertného odpadu

V zmysle § 7 ods.1 písm a) zákona NR SR č. 223/2001 Zb. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v areáli spoločnosti prevádzkujeme skládku odpadu na inertný odpad. Uvedená skládka sa nachádza 1 km za obcou Markušovce smerom na obec Rudňany. V súlade s vyhláškou MZP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov na skládke je povolené zneškodňovať nasledujúce druhy odpadov:

01 01 01 - odpad z ťažby rudných nerastov
01 01 02 - odpad z ťažby nerudných nerastov
01 03 06 - hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05
01 04 12

 
- hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov 
  iné ako uvedené v 01 04 07 a 01 04 11
 
01 04 13
 
- odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako 
  uvedené v 01 04 07
01 05 04 - vrtné kaly a odpady z vrtných kalov
01 05 07
 
- vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné
  ako uvedené v 01 05 06 a 01 05 06
01 05 08

 
- vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako
  uvedené v 01 05 06 a 01 05 06
 
02 01 01 - kaly z prania a čistenia
02 01 04 - odpadové plasty (okrem obalov)
04 02 22 - odpady zo spracovania textilných vlákien
07 02 13
 
- odpadový plast
 
10 02 02 - nespracovaná troska
10 02 08
 
- tuhé odpady z čistenia plynu, iné ako uvedené v
  10 02 07
10 09 03 - pecná troska
15 01 02
 
- obaly z plastov
 
15 02 03
 
- absorbenty, filtračné materály, handry na čistenie
  a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
16 11 04
 
- iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z
  metalurgický procesov, iné ako v 16 01 03
17 01 01 - betón
17 01 02
 
- tehly
 
17 01 03 - škrídle, obkladový materiál a keramika
17 01 07
 
- zmesi betónu, tehál, škridiel a obkladového
  materiálu, keramiky a iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01 - drevo
17 02 02
 
- sklo
 
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 06 04
 
- izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a
  17 06 03
17 08 02
 
- stavebné materiály na báze sádry iné ako
  uvedené v 17 08 01
17 09 04

 
- zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
  uvedené v 17 09 01 a 17 09 02
 
19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych dažďových vôd
19 08 12
 
- kaly z biologickej úpravy priemyselných
  odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11
19 12 05 - sklo
19 12 14 - plasty a guma
20 03 03 - odpady z čistenia ulíc

Uloženie výkopovej zeminy, ktorá nie je odpadom v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 79/2015 záko o odpadoch, ale môže byť využitá na rekultiváciu skládky.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 2017

© 2008 - 2019 SABAR, s.r.o.