SABAR, s.r.o.
Súvisiace odkazy

Systém riadenia kvality

Naša spoločnosť má vybudovaný systém riadenia kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001:2008. Celkovú dokumentáciu systému riadenia kvality zastrešuje príručka kvality. V spoločnosti bola uskutočnená certifikačná previerka renomovanou firmou SGS Yarsley International Certification Services Limited s úspešným výsledkom, čo potvrdzuje, že spĺňame všetky požiadavky kladené na systém riadenia kvality, a to nielen v oblasti kvality produktov, ale aj v oblasti celkovej organizácie práce a napredovania spoločnosti.

Všetky procesy a činnosti systému sú vypracované na základe strategického rozhodnutia organizácie s cieľom zabezpečovať opakovateľnú kvalitu výrobkov a uspokojovať požiadavky odberateľov.

Systém riadenia kvality podľa ISO rádu 9000 predstavuje systematické riadenie organizácie za účelom trvalého zlepšovania činností organizácie, zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán, pri splnení požiadaviek kladenými touto medzinárodnou normou.

© 2008 - 2019 SABAR, s.r.o.